ที่มาของ IPST-MicroBOX

จากการเริ่มต้นพัฒนาชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX โดยสาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ที่สามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ ได้รับการตอบรับและมีการนำไปใช้ในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการเขียนและพัฒนาโปรแกรมภาษา C รวมถึงในวิชาโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปใช้และต่อยอดเพื่อสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

IPST-MicroBOX เพื่อเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งสำหรับครูผู้สูอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรมวิชาโครงงานในระดับมัธยมศึกษาชุดการเรียนการสอนนี้ จะเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์การทำโครงงานซึ่งต้องบูรณาการกับวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสอนเพื่อให้นักเรียนรักการเขียนโปรแกรม รู้จักคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทั้งในวิชาที่เรียนและในชีวิตประจำวัน

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 สสวท. ได้มีการจัดตั้งโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น โดยมีชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX เป็นสื่อการเรียนรู้หนึ่งที่ ควรมีในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก IPST-MicroBOX เดิมออกแบบมาเพื่อใช้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหลักดังนั้นเมื่อนำมาใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงต้องมีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ เหมาะกับนักเรียนในระดับนี้ กอปรกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่มีระบบปฏิบัติการที่หลากหลายทั้งวินโดวส์ ,ลีนุกซ์หรือกระทั่ง MAC OS พอร์ตเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ ที่เน้นไปยังพอร์ต USB ส่งผลให้การปรับปรุง

IPST-MicroBOX ครั้งนี้จึงต้องเลือกฮาร์ดแวร์ ที่สามารถรองรับกับพอร์ต USB เลือกซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่รองรับกับความหลากหลายของระบบปฏิบัติการและยังต้องมีการพัฒนาชุดคำสั่งต่างๆ ที่ทำให้นักเรียนในระดับมัธยมต้นสามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจได้

IPST-MicroBOX Secondary Education หรื อ IPST-MicroBOX (SE) จึงเกิดขึ้น โดยในชุดจะมีอุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ในเบื้องต้นต่อยอดไปทำโครงงานอย่างง่ายและขั้นกลางได้ทั้งยังมีชิ้นส่วนที่นำไปสร้างเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กได้ด้วย ภายใต้งบประมาณรวมที่ถูกลง ทางด้านซอฟต์แวร์เลือกใช้ซอฟต์แวร์ WiringIDE (www.wiring.org.co) อันเป็นซอฟต์แวร์ สำหรับพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ ที่ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ , ลีนุกซ์ และ MAC OS ทั้งยังเป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดระยะเวลาใช้งาน รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง